top of page
Gr%C3%B8nt%20vandret_edited.jpg

Journal og deling af oplysninger

Jeg fører journal over dit forløb hos mig for at sikre den bedste behandling. Journalføringen er en pligt i hht. Psykologloven. Jeg skriver kort. Jeg skriver fra gang til gang om din trivsel, hvad der er sket i din indre proces og adfærd siden sidst, samt om hvad vi har arbejdet med denne gang. Jeg beskriver også det fra din baggrund, som kan have betydning for dit behandlingsforløb. Desuden skal journalen indeholde oplysninger om aftaler, vi evt. har indgået og eventuelle samtykker, du har givet.

Du skal kunne genkende dig selv i det, der står i journalen. Du kan få rettet evt. forkerte oplysninger samt få skrevet tilføjelser ind. Desuden skal indholdet kunne læses og forstås af en anden psykolog. Dette for, at du har mulighed for på et senere tidspunkt at give samtykke til at videregive journalen til en eventuel anden psykolog.

Journalen ligger i mit elektroniske og professionelt sikrede journalsystem. Der er fuld fortrolighed om det, der står, i overensstemmelse med min tavshedspligt som behandler for dig. Du kan til enhver tid se journalnotaterne. Derudover skal der et samtykke til fra dig, for at journalen kan læses af andre.

 

Hvis du er henvist af din læge, skal jeg skrive en kort note til din egen læge, når et forløb afsluttes. Ligeledes skal jeg, hvis du har en forsikring bag dit forløb, skrive kort til dit forsikringsselskab eller til et evt. netværksselskab, der administrerer dit forløb for dit forsikringsselskab. I begge tilfælde vil jeg fortælle dig, hvad jeg vil skrive, og bede dig om samtykke til det. Når jeg afregner dit forløb til den relevante region, kommune eller forsikringsselskab, udveksler jeg desuden nødvendige personoplysninger, som er indført i journalen, herunder dit cpr.nr.

Der er undtagelser for tavshedspligten. Således har jeg pligt til at videregive oplysninger til relevante myndigheder, hvis jeg bliver bekendt med, at du selv eller andre kan komme til skade med det formål at forebygge skaden. Herunder også, hvis der er mistanke om, at et barns trivsel eller udvikling er i fare.

Jeg er forpligtiget til at opbevare din journal i fem år efter det sidst skrevne journalnotat. Derefter sletter jeg det.

bottom of page