top of page
Gr%C3%B8nt%20vandret_edited.jpg

Klagemuligheder

Vedr. behandlingen: Du har mulighed for at klage over dit behandlingsforløb. Som autoriseret psykolog er jeg forpligtiget til at hjælpe dig med information om, hvem du skal klage til.

Vedr. behandling af oplysninger: Du har mulighed for at klage over min behandling af dine oplysninger. Du skal i givet fald klage til Datatilsynet.

Vedr. utilsigtede hændelser: Du har mulighed for at klage ifm. en eventuel utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er beskrevet i  ‘Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.’ fra Sundheds-og Ældreministeriet som “på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig (her: psykologfaglig) virksomhed”.

bottom of page